cpr

تخت cpr

برای ثبت سفارش از طریق زیر اقدام کنید

تخت cpr

تخت cprقابلیت تنظیم پوزیشن زیر سر و پا و ارتفاع توسط موتور هیدرولیکی دارای هندست کنترل عملکرد موتورها دارای کف